načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
a
b

Prohlášení o ochraně soukromí - 11JEDNA.cz

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Společnost ABZ Knihy, a.s. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.
 • 1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
   1.1.
  • Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost ABZ Knihy, a.s., se sídlem Žoluděvova 5, 700 30 Ostrava, identifikační číslo: 25385887, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10320 (dále jen „správce“).
  • 1.2.
  • Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Žoluděvova 5, 700 30 Ostrava, adresa elektronické pošty knihyzavabz.cz, telefon 595 782 815.
  • 1.3.
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
   2.1.
  • Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:
  • 2.1.1.
  • splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
  • 2.1.2.
  • splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 • 3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
   3.1.
  • Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
  • 3.2.
  • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
 • 4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
   4.1.
  • Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
 • 5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
   5.1.
  • Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou provozovatele programů na kontrolu kvality služeb Heureka a Google.
  • 5.2.
  • Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
  • 5.3.
  • Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 • 6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
   6.1.
  • Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
  • 6.2.
  • Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
  • 6.3.
  • Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

V Ostravě, dne 10.5.2018.


Informace o zpracování osobních údaji jsou v platnosti od 10.5.2018. Změny jsou vyhrazeny. Znění zásad platných do 9.5.2018 je přístupné zde.


Vaše dotazy rádi zodpovíme emailem nebo telefonicky, preferovaný způsob komunikace si můžete zvolit na stránce kontakty.